onze email disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, of het verrichten van handelingen die dat tot gevolg kunnen hebben, is niet toegestaan. 

Hartman&Poortvliet staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een op deze wijze verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

Hartman&Poortvliet kan niet garanderen dat een op deze wijze verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Hartman&Poortvliet aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.